پاسپورت دومینیکا
News and Announcements

مزایای پاسپورت دومینیکا

تقاضای تابعیت از طریق سرمایه گذاری در دومینیکا در چند سال گذشته به طور فزاینده ای محبوب شده است که به دلیل مزایای بی شماریست که پاسپورت دومینیکا به متقاضیان اعطا می کند.از مزایای پاسپورت دومینیکا می توان به اقامت کامل و اجازه کار اشاره کرد.

دارندگان این پاسپورت می توانند به بیش از ۱۴۳ کشور دنیا از سنگاپور و هنگ کنگ تا اتحادیه اروپا و انگلستان بدون ویزا سفر کنند.معافیت مالیاتی ۲۵ ساله بر دارایی، ارث ، درآمد خارجی یا سود سرمایه نیز از دیگر مزایای تابعیت و پاسپورت دومینیکا می باشد.

از دیگر مزایای پاسپورت دومینیکا می توان به تسهیل اخذ ویزای توریستی و تجاری ۱۰ ساله چند بار ورود برای ایالات متحده آمریکا، اشاره کرد. همچنین متقاضی اصلی می تواند درخواست اخذ شهروندی و پاسپورت دومینیکا برای اعضای خانواده از جمله همسر و فرزندان و پدر و مادر و خواهر و برادر مجرد را نیز ارائه دهد.

تابعیت کشور دومینیکا به صورت مادام العمر است و نسل های بعدی شما نیز می توانند از داشتن این پاسپورت و مزایای بی نظیر آن بهره مند شود .

مزایای پاسپورت دومینیکا تقاضای تابعیت از طریق سرمایه گذاری در دومینیکا در چند سال گذشته به طور فزاینده ای محبوب شده است که به دلیل مزایای بی شماریست که پاسپورت دومینیکا به متقاضیان اعطا می کند.از مزایای [پاسپورت دومینیکا](https://hligco.com/ "پاسپورت دومینیکا") می توان به اقامت کامل و اجازه کار اشاره کرد. دارندگان این پاسپورت می توانند به بیش از ۱۴۳ کشور دنیا از سنگاپور و هنگ کنگ تا اتحادیه اروپا و انگلستان بدون ویزا سفر کنند.معافیت مالیاتی ۲۵ ساله بر دارایی، ارث ، درآمد خارجی یا سود سرمایه نیز از دیگر مزایای تابعیت و پاسپورت دومینیکا می باشد. از دیگر مزایای پاسپورت دومینیکا می توان به تسهیل اخذ ویزای توریستی و تجاری ۱۰ ساله چند بار ورود برای ایالات متحده آمریکا، اشاره کرد. همچنین متقاضی اصلی می تواند درخواست اخذ شهروندی و پاسپورت دومینیکا برای اعضای خانواده از جمله همسر و فرزندان و پدر و مادر و خواهر و برادر مجرد را نیز ارائه دهد. تابعیت کشور دومینیکا به صورت مادام العمر است و نسل های بعدی شما نیز می توانند از داشتن این پاسپورت و مزایای بی نظیر آن بهره مند شود .
11
0
1
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft