درباره نماشویی ساختمان
Let us know

o تعیین مواد و دستگاه مناسب: با توجه به جرم و کثیفی نماشویی ساختمان باید دستگاه با فشار متغیر از ۱۵۰ تا ۳۰۰ بار را برگزیده و سپس مواد مناسب از جمله مواد بازی و اسیدی برای عمده کثیفی نما تعیین می شود که ۳۰ درصد مابقی تعرفه نماشویی در این مرحله تعیین می شود

o تعیین مواد و دستگاه مناسب: با توجه به جرم و کثیفی [نماشویی ساختمان](https://kafsabiteh.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9/ "نماشویی ساختمان") باید دستگاه با فشار متغیر از ۱۵۰ تا ۳۰۰ بار را برگزیده و سپس مواد مناسب از جمله مواد بازی و اسیدی برای عمده کثیفی نما تعیین می شود که ۳۰ درصد مابقی تعرفه نماشویی در این مرحله تعیین می شود
2
0
1
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft